Scroll to top

Ανάλυση και Διαχείριση Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Cash Flow Workshop)

calendar-01

Ημερομηνία

Αναμένεται

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Όλες οι επιχειρήσεις στην σημερινή περίοδο της κρίσης οφείλουν να αφιερώνουν πολύ σημαντικό χρόνο για την κατάρτιση και παρακολούθηση των ταμειακών ροών τους. Οι ταμειακές ροές σύμφωνα και με τα ΔΛΠ αποτελούν τον σημαντικότερο δείκτη και είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης μίας επιχείρησης το οποίο επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με τη βοήθεια του webinar οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα, μέσω πρακτικών εφαρμογών και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Soft1, να καταρτίζουν καταστάσεις ταμειακών ροών και τον ταμειακό προϋπολογισμό της επιχείρησης.

Παράλληλα θα μελετηθούν τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας της επιχείρησης, με αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων, με αξιολόγηση φερεγγυότητας και με διαδικασίες και κριτήρια καθορισμού των πιστωτικών ορίων και πλαφόν στους πελάτες για την μείωση των επισφαλειών. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες αξιολογούν τις επιχειρήσεις σχετικά με την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Κατά τη διάρκεια του webinar θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, ενώ μετά το τέλος του οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Επίσης θα διανεμηθούν:

 • Τεύχος διαφανειών της παρουσίασης
 • Τεύχος θεμάτων μελέτης και ασκήσεων

Με την επιστημονική υποστήριξη της  ONC-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εισηγητής: 

 Παπαζαχαρίου Πέτρος  -Καθηγητής Κολλεγιακών Χρηματοοικονομικών Σπουδών

Παπαδάκης Χαράλαμπος – Senior Business Consultant της εταιρείας SoftOne Tecnologies

Στόχος

Με τη μελέτη περιπτώσεων και με χρήσιμες πρακτικές οδηγίες από την πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία των εισηγητών, μετά το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

να γνωρίζουν τη μεθοδολογία κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τις οδηγίες και τα υποδείγματα των Διεθνών και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

να αναλύουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και να εξάγουν αξιολογικά συμπεράσματα για τη χρηματοοικονομική θέση και επίδοση της επιχείρησης

να συνθέτουν αυτά τα συμπεράσματα για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών στον οργανωτικό – λειτουργικό σχεδιασμό της επιχείρησης (διαγνωστική ανάλυση βιωσιμότητας) και να εντοπίζουν τις λειτουργικές αιτίες των προβλημάτων

να προτείνουν λύσεις βελτίωσης για την ενίσχυση της δυναμικής ρευστότητας της επιχείρησης με βάση τον Ταμειακό Προϋπολογισμό (Cash Flow Forecast)

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Επιχειρηματίες, Γενικούς και Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη του Treasury management, Λογιστές, Αναλυτές και Οικονομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πώς να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης του ταμειακού προϋπολογισμού και πώς να αναλύουν την ταμειακή απόδοση των χρηματοοικονομικών και λοιπών λειτουργικών αποφάσεων της διοίκησης της επιχείρησης.

Διδακτέα ύλη

 • Η έννοια της ρευστότητας και των ταμειακών εισροών και εκροών της επιχείρησης
 • σχέση κερδών με ταμειακά διαθέσιμα: κέρδη χωρίς μετρητά και μετρητά χωρίς κέρδη
 • το παραγωγικό – εμπορικό κύκλωμα «αγορές – πωλήσεις» έναντι του συναλλακτικού κυκλώματος «πληρωμών – εισπράξεων»
  • Αρχές και πολιτικές ενεργητικής διαχείρισης ρευστότητας
  • «Δείκτες – οδηγοί» (“drivers”) διαχείρισης – ανάλυση επιπτώσεων αγοράς και διαχείρισης
  • Ανάλυση Πεδίου Δυνάμεων (Lewin – “Field Analysis”)

Μελέτη περίπτωσης

  • Έννοια και σημασία Ταμειακού Προγράμματος
  • Μεθοδολογία κατάρτισης Μηνιαίου Ταμειακού Προγράμματος του επόμενου 12μήνου με βάση το ετήσιο Budget της επιχείρησης

Μελέτη περίπτωσης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Soft1

   • Η διάκριση των ροών σε Λειτουργικές, Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές
   • Η ιδιαίτερη φύση των ροών λειτουργικής επένδυσης από τη μεταβολή των συστατικών του κεφαλαίου κίνησης
   • Η αντίστοιχη επιρροή των λοιπών λογαριασμών του ισολογισμού στις επενδυτικές και χρηματοδοτικές ροές
   • Άμεση και Έμμεση μέθοδος κατάρτισης – σύγκριση και κριτήρια επιλογής μεθόδου
   • Αναλυτική διαδικασία κατάρτισης και με τις 2 μεθόδους
   • Σχέση με Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων – συσχέτιση Λειτουργικής Ροής με Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από φόρους (EBIDA)

  Μελέτη περίπτωσης

  • Βήματα ανάλυσης και βασικά συμπεράσματα
  • Διαφοροποίηση ανάλυσης στις φάσεις κύκλου ζωής επιχείρησης
  • Έννοια και Χρήση Ελεύθερης Ταμειακής Ροής
  • Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών και Ποιότητα Πωλήσεων και Αποτελεσμάτων

Μελέτη περίπτωσης

  • Πίνακας εξόφλησης μακροπρόθεσμου δανείου ή ρύθμισης οφειλών
  • Ανάλυση Κοινού Μεγέθους (κάθετη και οριζόντια ανάλυση)

Μελέτη περίπτωσης

 • Αποτίμηση επιχείρησης με μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF)

 

Σύντομα

θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.