Scroll to top

Επιχειρηματικός Προϋπολογισμός για Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

calendar-01

Ημερομηνία

Αναμένεται

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Η αποτύπωση του πλάνου δράσης μίας επιχείρησης, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία την ανάλυση των ισολογισμών σε παράλληλη λειτουργία με τους προϋπολογισμούς και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, παρέχετε μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Στο παρόν webinar, οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στην ανάλυση των ισολογισμών και στον επιχειρηματικό προϋπολογισμό.

Με εργαλείο τους προϋπολογισμούς, μπορεί η επιχείρηση να κάνει ακριβή πρόβλεψη των επερχόμενων με σκοπό να μετρήσει την αγορά και να προσδιορίσει την κερδοφορία της. Με εργαλείο την ανάλυση των ισολογισμών, έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει την περιουσία που διαχειρίζεται, να αξιολογήσει τον πλούτο που παράγει και να μετρήσει την απόδοση της. Κατά συνέπεια είναι σε θέση να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις.

Όταν τα δύο παραπάνω εργαλεία λειτουργούν παράλληλα, είναι σε θέση η επιχείρηση να εισπράξει τη μέγιστη υπεραξία και να αλώσει την αγορά!

Το σεμινάριο το οποίο έχει εργαστηριακή μορφή ακολουθεί τρία στάδια:

 

 • Αρχική ανάλυση του υπάρχοντος ισολογισμού με στόχους. (Μέτρηση του υπάρχοντος πλούτου, Προσδιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιχείρησης)
 • Δημιουργία και προσθήκη του προϋπολογισμού με στόχους. (Χαρτογράφηση του κέρδους και των πηγών άντλησης του, Δημιουργία ενεργειών και διαδικασιών μείωσης του κόστους, Ανάπτυξη του συστήματος και της λειτουργίας των προϋπολογισμών με A.B.B, Ανάδειξη των δραστηριοτήτων αύξησης της κερδοφορίας, εσωτερικής και εξωτερικής)
 • Δημιουργία και τελική ανάλυση του προϋπολογιστικού ισολογισμού με στόχους. (Αποτύπωση του πλούτου με πραγματικά ποσοτικοαξιακά δεδομένα, Μέτρηση του νέου πλούτου με την σύζευξη των προϋπολογισμών, Ανάλυση με επιχειρηματικούς δείκτες ανάπτυξης ή κατάρρευσης, Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης)

 

Κατά τη διάρκεια του webinar, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους προφορικά η μέσω chat, ενώ παράλληλα θα διανεμηθούν και αναλυτικές σημειώσεις.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη SoftOne με την επιστημονική υποστήριξη της ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

Εισηγητής:

Ματθαίου ΚώσταςΣύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως

Στόχος

   • Η Ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνικών υλοποίησης του προϋπολογισμού.

   • Η Εκμάθηση του μηχανισμού ενεργοποίησης της λειτουργικής κερδοφορίας, προκειμένου να είναι δυνατή η διορθωτική επέμβαση στα αποτελέσματα.

   • Η Γνωριμία με τον επιχειρηματικό προϋπολογισμό και το περιεχόμενο των στοιχείων του.

   •  Ο Προσδιορισμός των οργανωτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων διείσδυσης στην αγορά.

   • Ο Προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της επιχείρησης.

   • Η Μείωση στο μέγιστο δυνατό της σπατάλης, χωρίς να μειωθεί η κερδοφορία.

   • Η Άντληση κεφαλαίων από την υπάρχουσα περιουσία.

   • Η Ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνικών για την αποτύπωση της πραγματικής περιουσίας.

   • Η Απόκτηση γνώσης της μορφής και του περιεχομένου του επιχειρηματικού ισολογισμού.

   • Η Δυνατότητα μορφοποίησης δεικτών με πραγματικό περιεχόμενο και συσχετισμούς.

   • Η Δυνατότητα υπολογισμού του αναγκαίου λειτουργικά, κεφαλαίου κίνησης σε περιόδους ύφεσης.

   • Η Εκτίμηση της δυνητικής απόδοσης της περιουσίας της εταιρείας, με την ενεργοποίηση των υπόλοιπων εργαλείων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τους προϋπολογισμούς για λήψη αποφάσεων.

Διδακτέα ύλη

1ο αντικείμενο: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Εισαγωγή στην φιλοσοφία τους. Βασικές γνώσεις του προγράμματος δράσης.
 • Οι προϋπολογισμοί ως μέσον ταύτισης στόχων και επιχείρησης. Η ενσωμάτωση στο M.I.S.
 • Η άρρηκτη σχέση με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.
 • Η αποτίμηση της επιχείρησης με κριτήριο τη σύζευξη του ισολογισμού με τους προϋπολογισμούς.
 • Ο προσδιορισμός των στρατηγικών στόχων. Υφιστάμενες αδυναμίες από τα πρωτογενή δεδομένα.
 • Γιατί το οργανόγραμμα πρέπει να εκπηγάζει από τους προϋπολογισμούς.
 • Η μέτρηση των ποσοτικών και των αξιακών δεδομένων του προϋπολογισμού.
 • Προϋπολογισμοί μηδενικής βάσεως. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί.
 • Διάφορες κατηγορίες που δημιουργούνται από τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχειρήσης.
 • Εύρος ανάλυσης. Master Budget. Μορφές και δομή. Ανάλυση κυρίαρχου προϋπολογισμού.
 • ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Μέθοδοι, τεχνικές πρόβλεψης. Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις. Μεταβολή Όγκου πωλήσεων και Τιμών. Προσδιορισμός εσόδων. Η δυναμική επίδραση της ποσότητας των πωλήσεων, στη μέτρηση του κόστους των προϊόντων και η αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής. Γεωγραφική κατανομή. Διαχρονική ανάλυση. Υπολογισμός άμεσων εξόδων πωλήσεων. Δείκτες απόδοσης κατά πελάτη. Κόστος τμήματος πωλήσεων και μέτρηση απόδοσης πωλητών. Πιστωτική πολιτική- χορήγηση εκπτώσεων. Μέτρηση διαφυγουσών πωλήσεων. Σημεία προσδιορισμού άντλησης του επιπλέον κέρδους.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ποσοτικοποίηση παραγωγής. Προϋπολογισμός απασχόλησης πόρων. Πρόγραμμα φόρτωσης μηχανών & απασχόλησης ανθρώπινων πόρων. Μέτρηση capacity. Εναλλακτικοί τρόποι ενεργοποίησης των υποαπασχολουμένων πόρων. Διαχρονική εξισορρόπηση. Επεμβάσεις στο πρόγραμμα της παραγωγής για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της ρευστότητας. Ροή παραγωγής. Δημιουργία φασεολογίου.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ποσοτικοποίηση αγορών. Προσδιορισμός επιθυμητών αποθεμάτων. Καθορισμός Αποθεμάτων Ασφαλείας. Προϋπολογισμός αναλώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, μέτρηση φύρας. Χρονική κατανομή αγορών. Υπολογισμός του capacity της αποθήκης. Κόστος αποθήκης και αποθεματοποίησης. Δείκτες ελέγχου. Κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανάλυση Τιμής Αγορών. Lead-Time. Προσδιορισμός πραγματικής αξίας αποθεμάτων. Ενεργοποίηση αποθεμάτων. Μέτρηση υποπροϊόντων.
 • ΔΑΠΑΝΩΝ: Καταγραφή δαπανών, από το λογιστήριο και από το Budget. Κοστολογική φύση των δαπανών. Ομαδοποιήσεις – αποσυσχέτιση. Καθορισμός δαπανών σημαντικής συμμετοχής. Άμεσες και έμμεσες δαπάνες κατά πελάτη και πωλητή. Ανάλυση σε σταθερές και μεταβλητές. Cost drivers για καταλογισμό. Σύνθεση των δραστηριοτήτων σε διαδικασίες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσης & τεχνικές μείωσής τους. Δαπάνες που είναι ζημιές. Κοστολογικές και τεχνολογικές αποσβέσεις. Μέτρηση δαπανών κατά προϊόν.
 • ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ: Ανάλυση ταμειακού προγράμματος. Ιεράρχηση εκροών. Διαχρονική ανάλυση. Μη εκταμιεύσιμες δαπάνες. Ελαστικότητα ταμειακού προϋπολογισμού. Ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων. Απασχολούμενο κεφάλαιο. Δείκτες λειτουργικής ταμιακής ροής. Αποτύπωση εισροών πωλήσεων και εκροών λειτουργικών δαπανών. Η δυναμική ανάπτυξης ενός κερδοφόρου CASH – FLOW.
 • BUDGETARY CONTROL: Έλεγχος Δαπανών – Πωλήσεων. Μέτρηση κερδοφορίας. Προϋπολογιστικός ισολογισμός και αποτελέσματα. Προσδιορισμός, μέτρηση και ερμηνεία αποκλίσεων. Ανάλυση αποτυχιών. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών σε παραγωγή διοίκηση. Περιοδικές Αναθεωρήσεις. Σενάρια και ανάλυση ευαισθησίας. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Κατάρτιση ελαστικών προϋπολογισμών για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης. Ανάλυση της συνολικής απόκλισης σε απόκλιση όγκου και δαπάνης.

2ο αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • Χρήστες λογιστικών καταστάσεων, πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Δομή του ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Ανάλυση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Κατάδειξη λογαριασμών που έχουν αλλοιωθεί σημαντικά. Ανάλυση στατικού και Δυναμικού. Ταμειακές ροές ως εργαλείο ερμηνείας των Οικονομικών Καταστάσεων. Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης. Δεξιόστροφη κυκλική λειτουργία και ένταξη του προϋπολογισμού στη θέση των αποτελεσμάτων χρήσης. Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών.
 • Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: κάθετη, τάσεων, οριζόντια, με αριθμοδείκτες. Χρήση αριθμοδεικτών για τη διενέργεια διαχρονικών και διαστρωματικών συγκρίσεων. Ανάλυση κοινού μεγέθους.
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού
 • αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
 • αποδοτικότητας των πωλήσεων
 • δομής κεφαλαίων
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

 • γενικής ρευστότητας
 • ειδικής ρευστότητας
 • ταμειακής ρευστότητας
 • αμυντικού χρονικού διαστήματος
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού
 • κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων
 • κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων
 • κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 • ιδίων προς συνολικά κεφάλαια
 • κάλυψης των τόκων
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύντομα

θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.