Scroll to top

Χρηματοοικονομική και Λογιστική Ανάλυση για Μη Λογιστές

calendar-01

Ημερομηνία

Α’Μέρος: Τρίτη 03/10/2023

Β’Μέρος: Πέμπτη 05/10/2023

Γ’Μέρος: Τρίτη 10/10/2023

Δ’Μέρος: Τετάρτη 11/10/2023

Ώρα διεξαγωγής:
17:00 – 21:00 μ.μ

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Το webinar επικεντρώνεται στα επιστημονικά πεδία της χρηματοοικονομικής διοίκησης (financial management) και της λογιστικής ανάλυσης (accounting) και αποσκοπεί στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στις θεμελιώδεις έννοιες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα μιας σύγχρονης επιχείρησης. Στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτού παρουσιάζονται ενδελεχώς οι πλέον σύγχρονες θεωρίες, μοντέλα και εργαλεία ανάλυσης που ενδέχεται να χρειαστεί ένα διοικητικό στέλεχος κατά την λήψη των καθημερινών αποφάσεών του. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν τις κύριες οικονομικές καταστάσεις, όπως τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις μεθόδους και τα εργαλεία ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων, όπως οι εναλλακτικές κατηγορίες αριθμοδεικτών (financial ratios). Ακολούθως, οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στο πεδίο της κοστολόγησης, αλλά και της αξιολόγησης εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων με χρήση των πλέον διαδεδομένων εργαλείων της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Στο webinar αυτό, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τους κύριους λογαριασμούς που απαρτίζουν το Ενεργητικό και το Παθητικό, τις βασικές κατηγορίες υποχρεώσεων και κόστους μιας επιχείρησης, αλλά και την σημασία του ταμείου και του κεφαλαίου κίνησης. Επιπρόσθετα, θα αναδειχθεί η σχέση της στρατηγικής με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, ενώ θα παρουσιαστούν οι κύριοι δείκτες απόδοσης (KPIs) / αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση και αξιολόγηση της εταιρικής στρατηγικής. Τέλος, θα παρουσιαστούν κύριες έννοιες της επιχειρηματικής καθημερινότητας, όπως ο κίνδυνος, η απόδοση, η προεξόφληση, η διαχείριση αποθεμάτων, το νεκρό σημείο πωλήσεων (break – even), η απόσβεση, το κεφάλαιο κίνησης κα.

Κατά τη διάρκεια του webinar θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, ενώ μετά το τέλος του οι συμμετέχοντες θα λάβουν: :

 • Τεύχος διαφανειών της παρουσίασης
 • Βεβαίωση παρακολούθησης

Εισηγητής: 

Παναγιώτης Κακαλέτρης – Καθηγητής, Εκπαιδευτής Στελεχών, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας

Στόχος

Στόχος του webinar είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις διδαχθείσες έννοιες και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση εταιρικών, ανταγωνιστικών και λειτουργικών στρατηγικών.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Να καταρτίζουν βασικές οικονομικές καταστάσεις και προϋπολογισμούς πωλήσεων, εξόδων, μετρητών κα.

Να εκπονούν ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σχέδιο και να εξηγούν αποτελεσματικά σε τρίτους τα κύρια στοιχεία του.

Να αντιλαμβάνονται τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (success factors) και να κατανοούν τους κύριους οικονομικούς δείκτες (KPIs) πίσω από την στρατηγική και τις ενέργειες τους.

Να αναλύουν ενδελεχώς τις οικονομικές καταστάσεις με την χρήση των πιο διαδεδομένων αριθμοδεικτών.

Να κοστολογούν και να τιμολογούν αποτελεσματικά το προϊόν/υπηρεσία τους.

Να αξιολογούν τη βιωσιμότητα εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων πριν την υλοποίησή τους στην πράξη.

Να κατανοούν την έννοια του κινδύνου και της απόδοσης που συνοδεύει κάθε επιχειρηματική απόφαση.

Να κατανοούν πως λειτουργεί μια σύγχρονη κεφαλαιαγορά.

 

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για διοικητικά στελέχη όλων των κλάδων, επιχειρηματίες, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν διαθέτουν επίσημη εκπαίδευση στην λογιστική και τα χρηματοοικονομικά. Ωστόσο, οι βασικές γνώσεις αυτών των πεδίων θα βοηθήσουν  στη καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στόχος μας, πέρα από όλους τους τους άλλους, είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και τραπεζών. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βήμα-βήμα θεμελιώδεις έννοιες, μεθοδολογικά μοντέλα και μεθόδους ανάλυσης που άπτονται των ευρύτερων επιστημονικών πεδίων της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών.

Διδακτέα ύλη

 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κεφάλαιο Κίνησης
 • Ταμειακός και Λειτουργικός Κύκλος
 • Αριθμοδείκτες
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Λογιστική Κόστους
 • Προϋπολογισμοί Πωλήσεων, Εξόδων κα.

 

 • Απόδοση και Κίνδυνος
 • Αξία Χρήματος στο Χρόνο
 • Προεξόφληση
 • Μέθοδοι Αποτίμησης Επενδυτικών Σχεδίων
 • Κόστος Κεφαλαίου
 • Εισαγωγή στις Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων
 • Θεμελιώδης & Τεχνική Ανάλυση Επενδυτικών Προϊόντων

 

 

ΤΙΜΗ WEBINAR: €185

* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κλείσετε θέση

  *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική