Scroll to top

Project Management and Agile Project Management with Scrum Framework

calendar-01

Ημερομηνία

Αναμένεται

location-01

Τοποθεσία

Webinar

info-01

Πληροφορίες

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

share

Σύντομη περιγραφή

Παγκοσμίως τα στοιχεία υλοποίησης των έργων είναι απογοητευτικά για τα τελευταία 30 έτη (πηγή: Standish Group):

 • Το 20% περίπου των έργων αποτυγχάνει πλήρως
 • το 50% περίπου των έργων παραδίδεται
  καθυστερημένα και με υπερβάσεις κόστους και μόνο
 • το 30% των έργων παραδίδεται στο
  αρχικό χρονοδιάγραμμα και στο προϋπολογισθέν κόστος
plot-timetable

Υπολογίζεται ότι η απώλεια χρημάτων παγκοσμίως από τα προβληματικά έργα αγγίζει πάνω από το 15% του παγκοσμίου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ)

Επίσης η οικονομία αλλάζει τόσο γρήγορα που οι ανάγκες για PROJECT MANAGEMENT και AGILE PROJECT MANAGEMENT (SCRUM) έχουν αυξηθεί ραγδαία. Οι γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής αποτελούν δομικό στοιχείο για την επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου.

Το project management ανέκαθεν καθόριζε την κερδοφορία των εταιρειών πληροφορικής που υλοποιούν έργα (projects) και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Εδώ και 15 χρόνια, πάρα πολλά teams που χρησιμοποίησαν την Scrum (την πιο γνωστή agile προσέγγιση), κυρίως στον χώρο της πληροφορικής, αύξησαν την παραγωγικότητά τους έως και 400%. Όταν εταιρείες όπως η Salesforce.com άρχισαν να χρησιμοποιούν μαζικά την Scrum, βελτίωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα σημαντικά με πάνω από 40% ετήσια αύξηση.

Η SoftOne, σε συνεργασία με την 12PM Consulting,  υλοποιεί  ένα κύκλο εκπαιδεύσεων με αντικείμενο το project management, που απευθύνεται αποκλειστικά στους συνεργάτες της. Το workshop καλύπτει τόσο τον παραδοσιακό τρόπο υλοποίησης των έργων (waterfall / plan driven approach) όσο και τις agile προσεγγίσεις υλοποίησης των έργων (change driven approach).

Το AGILE στην βιομηχανία του software development ξεκίνησε στην δεκαετία του 1980 και έγινε ευρέως γνωστό με το Agile Manifesto (2001). Σύμφωνα με άρθρο του Steve Denning στο FORBES το «AGILE is EATING the WORLD».

Αυτό το workshop καλύπτει ότι υπάρχει στην βιβλιογραφία για PROJECT MANAGEMENT και AGILE PROJECT MANAGEMENT όπως:

 • Projects Vs. Operations
 • Software Development Life Cycle (SDLC)
 • PLAN DRIVEN Project Management
 • AGILE DRIVEN Project Management
 • AGILE framework
 • LEAN
 • SCRUM framework
 • Microsoft Solutions Framework (MSF)
 • KANBAN
 • SCRUMBAN
 • eXtreme Programming (XP)
 • DevOps

Εισηγητές: Θεοφάνης Γιώτης – (BA, MSc, PhD c.) – Agile Coach, Εισηγητής, Σύμβουλος, Συγγραφέας, Εκπαιδευτής, Επιχειρηματίας και senior Project/Program Manager.

Στόχος

Ο στόχος του workshop είναι η απόκτηση από τους συμμετέχοντες γνώσεων και δεξιοτήτων, στα αντικείμενα που αφορούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του Project Management :

Διαφορές μεταξύ Business as Usual (Operations Management) και Changes (Projects)

Περιγραφή των χαρακτηριστικών των επιτυχημένων projects

Λόγοι αποτυχίας των έργων (Chaos report)

Τύποι συμβάσεως (TIME and MATERIAL, FIXED PRICE και COST REIMBURSABLE)

Συλλογή καλύτερων requirements με χρήση “user stories” και “acceptance criteria”

Agile Πρακτικές

Σύγκριση plan-driven και change driven προσεγγίσεων

Σύγκριση των μεθόδων PUSH και PULL στην διοίκηση

Τι είναι το Lean και το Kanban

Γιατί το multitasking δημιουργεί προβλήματα και «is killing our brains»

Πως μπορώ να αυξήσω την παραγωγικότητα μέχρι 400%;

Με τι τεχνικές κάνω prioritize τα έργα;

Τι είναι το Product Backlog για ένα έργο και πως κάνω prioritize;

Absolute ή relative εκτιμήσεις;

Duration Vs. Effort (hours) Vs. Points estimations

Πως μετράμε την παραγωγικότητα μιας ομάδας ή μιας εταιρείας;

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτό το workshop απευθύνεται σε οποιονδήποτε συνεργάτη της SoftOne, που εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε σημείο του κύκλου υλοποίησης ενός έργου (από το presales μέχρι την υλοποίηση και την υποστήριξη). Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε :

 1. ANYONE in BUSINESS involved in any AGILE TRANSFORMATION
 2. ANYONE in BUSINESS who wants to increase productivity
 3. BUSINESS PLANNING coordinators
 4. CEOs and CxOs
 5. DEVELOPERS and TECHNICAL PEOPLE
 6. GENERAL MANAGERS
 7. MANAGERS and TEAM MEMBERS,
 8. People involved in KNOWLEDGE WORK
 9. PRODUCT OWNERS
 10. PROJECT MANAGERS of any type of projects
 11. SPONSORS

Τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο workshop είναι :

 •  H γνώση του εταιρικού περιβάλλοντος των συνεργατών της SoftOne
 • H βασική γνώση Αγγλικών, κυρίως γιατί η βιβλιογραφία του project management είναι στην Αγγλική (το webinar θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα χωρίς μετάφραση της ορολογίας)

 

Διδακτέα ύλη

 • Class introductions
 • Create cross functional teams
 • Agile as an umbrella of Frameworks, Practices and Methodologies
 • Project Life Cycles (PLAN DRIVEN, ITERATIVE, INCREMENTAL, AGILE)
 • Buyers and Sellers
 • Contract types: (TIME and MATERIAL, FIXED PRICE και COST REIMBURSABLE)
 • Agile is the Science of Adaptation and the only known way for responding to change.
 • What is Kanban for delivering work;
 • Agile is an “empirical approach”
 • 3 pillars of Agile: Transparency, Inspection & Adaptation.
 • What is the definition of “% COMPLETE;”
 • Definition of “DONE”.
 • Roots of Kanban
 • What is Kanban;
 • How can Kanban help us for delivering work;
 • Product Owner or Sponsor: The person that has needs to be fulfilled in order to drive product success, deliver value to the organization and increase ROI.
 • Agile Coach (Scrum Master): The servant leader that acts as a change agent, protects the Agile Framework and removes impediments.
 • The Team that delivers the work (DONE). 3 to 9 people that are empowered, self-organized and cross-functional.
 • Maxwell curve for productivity (double work in half time).
 • How we do business: Procedures Vs. Processes, Vs. Chaos
 • Frameworks Vs. Methodologies
 • Exploration of how we think.
 • Daniel Kahneman’s book “Thinking Fast and Slow” explains SYSTEM1 and SYSTEM2 of our brains.
 • Basic concepts of cognitive biases
 • Is multitasking good, bad or a necessity;
 • What is the penalty of “context switching;”
 • Is multitasking slowing productivity; Clifford Nass, Stanford
 • Is multitasking affecting our brains;
 • Increase productivity with “POMODORO TECHNIQUE”
 • Features used or not used in typical system.
 • Epics, Features, Requirements, User Stories (INVEST).
 • Qualitative and Quantitative requirements.
 • Acceptance criteria
 • Verification Vs. Validation (V+V)
 • Definition of Done (DOD)
 • Very Low, Low, Medium, High, Very High | MoSCoW
 • Business Value (Monopoly money, Dot voting)
 • Stacked Ranking, Eurovision Voting
 • Who is doing estimation; Sponsor, Agile Coach or Team;
 • PADDING, PARKINSON LAW and STUDENT SYNDROME.
 • Absolute or relative estimation;
 • How to avoid anchoring in estimation;
 • Duration Vs. Effort (hours) Vs. Points estimations.
 • Estimation using Fibonacci Series (Planning Poker).
 • Burn-down charts
 • Burn-up charts
 • Cumulative flow diagrams (CFDs)
 • The “New New Product Development Game: Stop running the relay race and take up rugby”, Takeuchi and Nonaka, Harvard Business Review (HBR), 1986.
 • Four (4) Values of Agile Manifesto.
 • Twelve (12) Agile Manifesto Principles.
 • Scrum Framework: The most used Agile Framework (75%).
 • History of SCRUM
 • Scrum Framework
 • 3 Pillars
 • 3 Roles
 • 3 Artifacts
 • 5 Events
 • Monitoring Progress: “Burn-down” and “Burn-up” charts.
 • SHU, HA and RI adaptation
 • What is Business as Usual (BAU) or Operations Management;
 • What is management of change;
 • How projects implement changes in organizations;
 • “I am working” Vs. “I am delivering Value”
 • Outputs Vs. Outcomes Vs. Benefits.
 • What is the definition of “VALUE”;
 • Why Vs. What Vs. How Vs. Who;
 • Two ways of Management: Push Vs. Pull.
 • Full Vs. Incremental Vs. Iterative delivery.
 • What is “Plan Driven – Waterfall” approach;
 • What is “Change Driven – Agile” approach;
 • Statistics of successful projects (Waterfall Vs. Agile).
 • Product Backlog: What we are going to do;
 • Iteration (Sprint) Backlog: What we are going to deliver during this iteration (cycle).
 • Work Increment: Delivered work during this iteration.
 • The Iteration (Sprint):
  A time-box period from 1 week to 4 weeks.
 • Iteration (Sprint) Planning:
  What we are going to deliver during this the current Iteration (sprint);
 • Daily Stand-Up Meeting: “What I did yesterday”, “What I will do today”, “Do I see any impediments;”
 • Review Meeting: Deliver DONE work to Sponsor or Product Owner.
 • Retrospective Meeting: Collect lessons learned and select improvements for next iteration (sprint).
 • “You cannot manage men into battle: You manage things… you lead people!” Admiral Grace Hopper
 • “The five dysfunctions of a team”, Patrick Lencioni
 • Forming, storming, norming, performing and adjourning.
 • Building TRUST in teams: “The Speed of Trust”, Stephen Covey
 • “Control leads to compliance. Autonomy leads to engagement” Daniel Pink.
 • People’s role in Agile: Build, Small, Empowered and Dedicated Cross Functional Teams!
 • Conflict resolution techniques
 • What is team velocity;
 • What is the definition of Lean;
 • Simplicity: the art of maximizing the amount of work NOT done.
 • Bottlenecks and Theory of Constraints
 • Critical Path Method Vs. Critical Chain Method
 • What is MUDA, MURA and MURI;
 • Seven (7) Lean principles
 • The five (5) pillars of “THE TOYOTA WAY”
 • Use Value Stream Mapping to find process efficiency.
 • Test Driven New Product Development (TDD)
 • Backlog grooming
 • Scrum of Scrums
 • Scaling Scrum
 • Technical DEBT
 • Scaling Agile for producing more value.
 • Working with Distributed Teams.

Εκπαιδευτικό Υλικό

 • “People don’t buy what you do, they buy why you do it”, Simon Sinek, TED talk, 2009 (15 minutes)
 • “The art of doing twice as much in half the time”, Jeff Sutherland, TEDx (15 minutes)
 • Agile way of working at ING Netherlands (5 minutes)
 • All Blacks, New Zealand (2 minutes)
 • Ferrari F1 Pit Stop Perfection: What a Team! (2 minutes)
 • How the British Government developed its tax portal (www.gateway.gov.uk) (15 minutes)
 • Plan Driven approach to build a 15-stories hotel in 6 days (5 minutes)
 • Scrum Inc. WikiSpeed Build Party Agile DC 2013 (3 minutes)
 • SPOTIFY Engineering Culture (part 1): using Agile to deliver Business Results (15 minutes)
 • SPOTIFY Engineering Culture (part 2): using Agile to deliver Business Results (15 minutes)
 • Using Agile in designing a high efficiency and performance automobile, Joe Justice, TEDx (15 minutes)
 • What are you willing to give up to change the way we work; TEDx (13 minutes by Martin Danoesastro, CEO of BCG)
 • Communicating in teams to solve an analytical problem (MSF) (30 minutes)
 • Conflict management (30 minutes)
 • Creating airplanes (30 minutes)
 • Critical Chain to unload five trucks (20 minutes)
 • Estimate user stories using Planning Poker (30 minutes)
 • Find waste on your business (30 minutes)
 • Passing A4 sheets of paper around the team (30 minutes)
 • Value Stream Mapping (30 minutes)
 • Write good User Stories (30 minutes)
 • Writing fruit names (20 minutes)
 • F35 Aircraft
 • FBI
 • GOOGLE
 • IBM
 • ING Netherlands
 • Lockheed Martin
 • MENLO Innovations
 • Microsoft
 • NOKIA
 • SAAB
 • SAMSUNG (Nanoradio)
 • Spotify
 • UK Government Gateway
 • WIKISPEED

 

Σύντομα

θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

*οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν